Rząd P.R.L-u

Razem z wojskami radzieckimi wkraczającymi na tereny polskie przyjechał także zorganizowany w Związku Radzieckim okupacyjny rząd dla Polski. Był on zaopatrzony w szczegółowe instrukcje jak ma sprawować władzę nad tubylcami. Instrukcje te znaleziono później w archiwach prezydenta Bieruta. A oto one. 45 zasad zniewolenia. Poniższy tekst – tłumaczenie z języka rosyjskiego instrukcji znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski – jest dokumentem niezwykłym i wstrząsającym. Wynika z niego jasno, że jest to instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, która jakimiś drogami dotarła do polskich władz komunistycznych. Być może zresztą te drogi nie były zbyt kręte. Przecież Bierut to przedwojenny agent NKWD. Nie to zresztą jest najważniejsze. Najważniejsza jest treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku. Lektura 45 punktów nakazujących totalne podporządkowanie kraju interesom ościennego mocarstwa, zniszczenie gospodarki, samodzielności społeczeństwa i wszelkiej inicjatywy jednostek budzi grozę, tak jak grozę budzą dziś u wielu obserwatorów Polski skutki komunistycznych rządów po 45 latach. Dokument ten nadesłany z Kraju opublikował Nowy Dziennik.
Ściśle tajne K AA/OC113 Moskwa 2-6-1947 r. Instrukcja NK/003/47
/Odpis dokumentu pochodzącego z Kancelarii Bolesława Bieruta/.
1/ W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z obcokrajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2/ Należy szczególnie zadbać, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem, a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
3/ Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walerowców, KZMP, AK, BCH i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
4/ Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić ich do całkowitej likwidacji.
5/ Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska osadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
6/ Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerskich.
7/ Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
8/ Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie zjednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
9/ Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
10/ Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych)
11/ Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można również nazwać tego handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach umowy handlowej.
12/ Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
13/ Ukierunkować politykę w stosunku do rolników indywidualnych tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże spowodować, aby rolnictwo nie dało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
14/ Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
15/ Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano po kilka komisji, urzędów instytucji społecznych, ale każde z nich nie powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysły wydobywczego).
16/ Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
17/ Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzenie opinii i decyzji władz politycznych.
18/ Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują powierzone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania wychodzących poza te działania.
19/ Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać i powrót do środowisk, z których wyszli.
20/ Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzyć odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
21/ Otoczyć specjalnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić rozliczenie.
22/ Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
23/ Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są tylko w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji, kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
24/ Spowodować zakłócenia w punktualności transportów z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK.55246/.
25/ Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych. Zbierać stawiane wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców.
26/ Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27/ Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
28/ Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i innych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie systematycznie likwidować.
29/ Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
30/ Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większej ilości.
31/ Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
32/ Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuścić krytykę działalności administracyjnej, ale nie można pozwolić na jej zmniejszenie lub sprawną pracę.
33/ Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zapotrzebowania rynku krajowego.
34/ Szczególnej obserwacji poddać kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić wstręt powszechny do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
35/ W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich usuwać ludzi cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskiej specjalizacji.
36/ Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
37/ W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie drugiej wojny światowej.
38/ W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalności (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działania: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystać istniejącą nienawiść do nas.
39/ Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
40/ Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych, przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
41/ Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów.
42/ Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie ludzi podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innej miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
43/ Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwo, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
44/ Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji z awansów, mających najniższe kwalifikacje.
45/ Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.Zgodnie z instrukcjami rząd od razu przystąpił do wyłapywania byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz działaczy społecznych i politycznych. Jednych od razu wywożono w głąb Związku Radzieckiego. Innych wtrącano do więzienia i torturami zmuszano do oskarżania osób niewinnych o czyny, za popełnienie których groził wyrok skazujący. Niektórzy załamywali się i takie oskarżenia składali, bo możliwości ludzkiego organizmu są ograniczone. Bestialstwo żądnych władzy, pieniędzy i pokazywania ważności swojej osoby nie mają granic. Ci, którzy nie dali się złamać znikali w bezimiennym grobie. Przeważnie zakopani gdzieś na jakimś bezludnym terenie lub jak na przykład ks. Popiełuszko – wrzuceni do wody. Księża, którzy głoszą miłość bliźniego i zachęcają do dobrych uczynków działają wbrew wskazaniom Marksa i globalnie byli przeznaczeni na zagładę. Od czasu do czasu tu i tam został zamordowany lub zniknął jakiś ksiądz. Chociaż ślady zbrodni często prowadziły do Ministerstwa Bezpieczeństwa prokuratorzy zawsze przerywali dochodzenie z powodu „braku dowodów”. Kultura prowadzi do dobrobytu, dobrobyt wspiera kulturę, więc należy zniszczyć dobrobyt. Rolnikom opłaca się uprawa truskawek eksportowanych na Zachód. Rząd nałożył takie podatki, że uprawa truskawek była nieopłacalna. Ten sam los, co uprawę truskawek spotkał także hodowlę owiec, trzody chlewnej i wszystkie inne hodowle i uprawy. Rząd usilnie starał się o to, by rolnictwo było nieopłacalne i by rolnicy oddawali ziemię państwu. Właściciele młynów, tartaków, cegielni i innych przedsiębiorstw wytwórczych byli więźniami pod zarzutem wzbogacenia się, a ich warsztaty pracy zostały zniszczone. Rząd wcale nie ukrywał, że nie chce, by się obywatele wzbogacali.

Gdy obywatel Gierek przedstawił w telewizji nowego premiera Babiucha, ten jasno i zwięźle przedstawił swój program działania jako premier. „Będziemy się starali, by nikt za dużo nie zarabiał”. Ten zakaz bogacenia się nie obowiązywał wszystkich. Różni dygnitarze partyjni i państwowi kupowali sobie mniej lub więcej okazałe wille, tańszych lub droższych marek samochody i widać było, że źle im się nie powodziło. O jednym mówiono, że na swoją prywatną rezydencję zlecił odbudowę zamku Ujazdowskiego. Inny „wyrychtował sobie pałac i ozdobił eksponatami z Muzeum Narodowego”. Synowie jednego tracili duże sumy w lokalach rozrywkowych Zachodu, a żona innego „zapomniała kiem była przedtem, teraz królową chciała odstawiać. Specjalistę, który dekorował ich pałac, za to, że zainstalował kandelabry nie w jej guście zwymyślała tak wulgarnymi słowami, że aż wstyd było słuchać. Wannę musiała mieć z białego marmuru, a bidet kryształowy. Do fryzjera latała do Paryża, gdyż w Polsce nie było odpowiedniego dla niej zakładu fryzjerskiego”.

Nie wiadomo, ile jest prawdy w tym wszystkim. Można jednak przypuszczać, że działanie partii było opłacalne. Co 4 lata odbywały się wybory. Niezależnie od tego, ile osób głosowało, partia zawsze otrzymywała 99 i ileś tam dziesiątych procenta. Rząd był znienawidzony, utrzymywał jednak, że ma poparcie społeczeństwa. Że partia weszła w naród, jest w narodzie i wzywał do zwarcia szeregów. Przy takich metodach rządzenia sytuacja gospodarcza Polski pogarszała się z dnia na dzień. Żeby doprowadzonym do skrajnej nędzy tubylcom wybić z głowy chęć jakiejś rewolty w Polsce stacjonowały i stacjonują wojska radzieckie. Zasłużeni polscy oficerowie byli oskarżeni o przestępstwa, których nie popełnili, byli torturowani i skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie. Ich miejsce zajmowali przeszkoleni w Moskwie towarzysze partyjni. Gdy zaistniała szansa prawdziwych wyborów społeczeństwo polskie po prostu wyrzuciło partię za drzwi. W przeciwieństwie do bestialskich metod rządu, zrobiło to w sposób kulturalny, bez emocji i zemsty, które mogłyby doprowadzić do rozlewu krwi.

Społeczeństwo polskie w ogromnej większości odrzuciło Marksizm. Wiele kierowniczych stanowisk jest jednak w dalszym ciągu zajętych przez członków Partii, którzy nawołują do zwarcia szeregów. Nawoływania te, to wołanie w pustyni i jest nadzieja, że w bardzo krótkim czasie Marksizm będzie należał całkowicie do koszmarnej przeszłości.

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.